Reglement voor de abonnee van Kunstuitleen Gouda Regio

1 Definities, rechten uit abonnement
1.1. Onder de Kunstuitleen wordt verstaan: VOF Kunstuitleen Gouda Regio, gevestigd aan de Blekerssingel 40, 2806 AB te Gouda.
1.2. Een abonnee van de Kunstuitleen verwerft tegen betaling van de vergoeding die is verbonden aan het door de abonnee gekozen abonnement, het recht om:
– één of meer kunstwerken waarover de Kunstuitleen beschikt, tijdelijk te lenen;
– één of meer kunstwerken, als hierboven bedoeld, aan te kopen.
1.3. Onder lenen wordt verstaan het in huur of bruikleen ontvangen van één of meer kunstwerken in overeenstemming met de in dit reglement omschreven bepalingen, en tegen de vergoeding zoals door de Kunstuitleen vastgesteld tenzij partijen anders overeenkomen.

2 Aanmelding als abonnee
2.1. Aanmelding geschiedt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier waarbij de abonnee zich legitimeert en zich akkoord verklaart met de inhoud van het geldende reglement.
2.2. Legitimatie met een geldig paspoort of rijbewijs is verplicht.
2.3  Per abonnee zijn meerdere abonnementen mogelijk.
2.4 Een abonnee kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Daartoe is een schriftelijke en door de abonnee getekende volmacht verplicht, voorzien van een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de abonnee.

3 Abonnement
3.1 Een abonnement is pas geldig wanneer het eenmalig inschrijfgeld en het abonnementsgeld voor minstens drie maanden is voldaan.
3.2 Het abonnement kan op elk moment ingaan en duurt ten minste drie maanden.
3.3. In overeenstemming met artikel 4.1 wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, telkens voor één maand indien de abonnee maandelijks per automatische incasso betaalt, of telkens voor één kalenderkwartaal indien de abonnee per kwartaal per nota betaalt.
3.4 Bij aanmelding vóór de 15e van de maand geldt de 1e van de maand als aanvangsdatum. Bij aanmelding op of na de 15e van de maand geldt de eerste van de volgende maand als aanvangsdatum.

4 Beëindigen abonnement
4.1 Het abonnement eindigt:
a) door schriftelijke opzegging (per brief of per e-mail) of persoonlijk door de abonnee – of een gevolmachtigde- aan de balie van de Kunstuitleen, uiterlijk één maand voor afloop van de abonnementsperiode (zijnde één maand) als het abonnement maandelijks per automatische incasso wordt betaald;
b) door schriftelijke opzegging (per brief of per e-mail) of persoonlijk door de abonnee – of een gevolmachtigde- aan de balie van de Kunstuitleen, uiterlijk één maand voor afloop van de abonnementsperiode (zijnde een kalenderkwartaal) als het abonnement per kwartaal per nota wordt betaald;
c) door schriftelijke opzegging (per brief of per e-mail) door de Kunstuitleen aan het einde van de abonnementsperiode als de abonnee zich niet of niet behoorlijk heeft gehouden aan het bepaalde in dit reglement.
d) door overlijden of in liquidatie treden van de abonnee.
4.2 Bij opzegging, zoals bedoeld onder 4.1, dient de abonnee de geleende werken vóór de vervaldatum van de abonnementsperiode bij de Kunstuitleen in te leveren.
4.3 Voor eerder dan de vervaldatum van het abonnement teruggebrachte werken wordt geen abonnementsgeld terugbetaald.
4.4 Als een abonnee, na het beëindigen van het abonnement, in gebreke is gebleven om de geleende werken in te leveren, is abonnementsgeld verschuldigd tot en met de abonnementsperiode (maand of kalenderkwartaal) waarin de werken bij de Kunstuitleen worden teruggebracht. Een abonnement kan pas worden beëindigd wanneer alle geleende werken zijn teruggebracht bij de Kunstuitleen.

6 Het lenen van werken
6.1 De werken worden door de Kunstuitleen aan de abonnee meegegeven op vertoon van het deelnemersbewijs en na ondertekening van het ontvangstbewijs en alleen voor zover er geen achterstand is in betaling van abonnementsgeld of schadevergoeding.
6.2 De medewerker van de Kunstuitleen kan de abonnee bij het lenen van werken verzoeken zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
6.3 Een abonnee kan een ander schriftelijk volmachten om kunstwerken om te ruilen.  Als een gevolmachtigde een werk komt omruilen dient deze een door de abonnee getekende volmacht te overleggen. Daarbij tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de abonnee.

7 Uitleenperiode
7.1 Abonnees kunnen voor onbeperkte tijd kunstwerken lenen. Alleen als een abonnee een kunstwerk reserveert dat op dat moment is uitgeleend aan een andere abonnee, moet laatstgenoemde dat kunstwerk binnen zes maanden na de reservering inleveren bij de Kunstuitleen. Deze verplichting vervalt wanneer de abonnee die het werk huurt besluit het werk binnen deze termijn van zes maanden aan te kopen.

8 Transport
8.1 De abonnee dient zelf op verantwoorde wijze het transport van en naar de Kunstuitleen te verzorgen.
8.2 De werken dienen tijdens het vervoer te worden beschermd tegen beschadiging of weersinvloeden met bijvoorbeeld een deken of ander geschikt materiaal zoals luchtkussen plastic of karton.

9 Beheer
9.1 De abonnee dient goed voor de door hem geleende werken te zorgen.
9.2 De werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron, lichtbron (UV-licht of direct zonlicht) of een vochtige plaats opgehangen of geplaatst worden.
9.3 De abonnee is verplicht het werk onder zich te houden. Hij mag het niet aan derden afstaan of overdragen of zonder toestemming van de Kunstuitleen naar een ander adres overbrengen. Het werk mag ook niet op een andere wijze gebruikt worden dan het doel waartoe het kunstwerk is bedoeld, namelijk ter verfraaiing van het interieur.
9.4 Het is de abonnee niet toegestaan aan het kunstwerk veranderingen aan te brengen of een beschadigd kunstwerk te (laten) repareren. (Zie ook 11.2.)

10 Verbod van doorleen, doorverkoop of verpanding
10.1 Het is de abonnee verboden het geleende kunstwerk aan derden in bruikleen te geven, te verhuren, te verpanden, te koop aan te bieden of te verkopen.

11 Meldplicht bij adreswijziging, beschadiging of diefstal
11.1 De abonnee is verplicht de Kunstuitleen onmiddellijk op de hoogte te stellen van adreswijziging, beschadiging, vermissing of verloren gaan van het werk of deelnemersbewijs.
11.2 Als een kunstwerk is beschadigd dient het kunstwerk, in welke staat het zich ook moge bevinden, in overleg met de Kunstuitleen zo spoedig mogelijk te worden ingeleverd.
(Zie ook: 17.1 en 17.2.)

12 Tussentijds terugvragen door de Kunstuitleen
12.1 De Kunstuitleen behoudt zich te allen tijde en zonder opgave van redenen het recht voor om uitgeleende werken tussentijds terug te vragen.
12.2 De abonnee verplicht zich medewerking te verlenen aan de teruggave van aan hem geleende kunstwerken in de in 12.1 genoemde gevallen.

13 Reserveringen
13.1 De abonnee heeft het recht om maximaal één kunstwerk te reserveren om te lenen.
13.2 Bij reservering is per kunstwerk een reserveringsbedrag verschuldigd.
13.3 De abonnee die een werk leent heeft het eerste recht van koop van dat werk.
13.4 Wanneer zich een potentiële koper meldt voor een uitgeleend werk, dient de lener, na bericht te hebben ontvangen van de Kunstuitleen, het werk binnen zes maanden in te leveren bij de Kunstuitleen. Deze verplichting vervalt wanneer de abonnee die het werk leent besluit het werk binnen deze termijn van zes maanden aan te kopen.

14 Tekortkoming abonnement
14.1 Bij niet tijdige voldoening aan de betalingsverplichtingen is de abonnee na schriftelijke betalingsherinnering tevens kosten voor administratie en aanmaning verschuldigd.
14.2 Als een abonnee achterstallig is met betaling heeft de Kunstuitleen het recht de abonnee van verdere deelneming uit te sluiten. Ook heeft de Kunstuitleen het recht om de vordering in handen te geven van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. De buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de abonnee.
14.3 Komt het tot uitsluiten van verdere deelname, dan moet de abonnee het geleende werk binnen veertien dagen terugbrengen. Na die termijn verplicht de Kunstuitleen de abonnee het geleende werk per direct aan te kopen.

 15 Verkoopprijzen
15.1 De prijzen zijn op de werken aangebracht en zijn inclusief BTW en lijst, tenzij anders vermeld. Zie hiervoor de sticker van de kunstuitleen achter op het werk en het kunstwerknummer waaronder het werk in de collectie is geregistreerd.

16 Spaartegoed
16.1 Het koop- of spaartegoed dat een abonnee kan opbouwen bij de Kunstuitleen, is strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij de abonnee iemand heeft gevolmachtigd (zie 2.4).
16.2 Het koop- of spaartegoed dat een abonnee kan opbouwen bij de Kunstuitleen, vertegenwoordigt een waarde en kan worden besteed voor de aankoop van daartoe bestemde kunstwerken binnen de collectie van de Kunstuitleen.
16.3 Het spaartegoed kan ook worden aangewend voor de aankoop van daartoe bestemde kunstwerken uit tentoonstellingen en presentaties die georganiseerd zijn door de Kunstuitleen.
16.4 Als bij beëindiging van het abonnement het spaartegoed niet is besteed heeft de abonnee geen recht op teruggave van zijn spaartegoed in contanten. Het spaartegoed blijft tot twee jaar na de datum van opzegging zijn waarde behouden. Daarna vervalt het spaartegoed.
16.5 Een betalingsachterstand in het abonnementsgeld kan, als de abonnee in gebreke is gebleven, niet door hem met zijn spaartegoed worden verrekend.
16.6 Na de  beëindiging van een abonnement kan een resterend spaartegoed alleen worden gebruikt voor aankoop van daartoe bestemde kunstwerken door de rechthebbende voormalige abonnee of diens gevolmachtigde. Daartoe is legitimatie verplicht alsmede de uitleenbon die de voormalige abonnee ontving bij de opzegging van het abonnement.

17 Aansprakelijkheid
17.1 De abonnee is aansprakelijk voor schade aan of verlies van het kunstwerk en toebehoren welke hij onder zich heeft.
17.2 Kosten van schade aan lijst of glasplaat komen voor rekening van de abonnee en dienen contant te worden vergoed. (Zie ook: 11.2.)

18  Rechtsverhoudingen en auteursrecht
18.1 De auteursrechten van te lenen kunstwerken berusten te allen tijde bij de vervaardigers ervan. De auteurswet is van toepassing.

19 Wijziging reglement
19.1 De Kunstuitleen heeft het recht de bepalingen van dit reglement te wijzigen. De wijzigingen en de datum van inwerkingtreding worden tijdig bekend gemaakt.
19.2 Wanneer de abonnee binnen een maand na de kennisgeving van wijziging geen schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt hij geacht daarmee in te stemmen.
19.3 Als de abonnee niet instemt met de wijzigingen, dan wordt de overeenkomst met de Kunstuitleen niet verlengd.
19.4 Wijzigingen door de overheid opgelegd worden bindend voor de abonnee op het moment waarop ze aan de abonnee worden meegedeeld.

20 Onvoorziene gevallen, toepasselijk recht en regeling van geschillen.
20.1 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Kunstuitleen.
20.2 Op de overeenkomst tussen Kunstuitleen en abonnee is het Nederlands recht van toepassing.
20.3 Beslechting van geschillen geschiedt door de bevoegde Nederlandse rechter.

21 Inwerkintreding reglement
21.1 Dit reglement is vastgesteld op 21 maart 2021 door VOF Kunstuitleen Gouda Regio en treedt in werking op 1 mei 2021.
Dit reglement vervangt alle voorgaande, op de abonnee van toepassing zijnde, reglementen.